Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Radymnie

 

Powiat Jarosławski realizuje od 1 stycznia 2016 r. zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. W powiecie powstało pięć punktów pomocy prawnej dla osób uprawnionych, określonych ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

Darmową pomoc prawną otrzymują:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma, w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarosławskiego:
 • Punkt nr 1

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
poniedziałek – piątek: 1300 – 1700

 • Punkt nr 2

Urząd Gminy w Jarosławiu
Piekarska 5
37-500 Jarosław
poniedziałek: 800 – 1200

 Urząd Gminy w Wiązownicy
Warszawska 15
37-522 Wiązownica,
wtorek, piątek : 800 – 1200

 • Punkt nr 3

 Urząd Gminy w Chłopicach
37-561 Chłopice 149a
środa, piątek: 800 – 1200

Urząd Gminy w Laszkach
37-543 Laszki 36
poniedziałek, czwartek: 800 – 1200

 Urząd Gminy w Radymnie
Lwowska 38
37-550 Radymno
wtorek: 800 – 1200

 • Punkt nr 4

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
poniedziałek – piątek: 800 – 1200

 • Punkt nr 5

 Urząd Miejski w Pruchniku
Rynek 1
37-560 Pruchnik
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 800 – 1200
środa: 1100 – 1500

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter