Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Powiat Jarosławski realizuje od 1 stycznia 2016 r. zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. W powiecie powstało pięć punktów pomocy prawnej dla osób uprawnionych, określonych ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255). Jeden z takich punktów zlokalizowany jest w naszym Urzędzie (czynny w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00 – 12.00; środa 11.00 – 15.00).

Darmową pomoc prawną otrzymują:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma, w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • Punkt nr 1:
  Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
  Jana Pawła II 17
  37-500 Jarosław
  poniedziałek – piątek: 15.00 – 19.00
 • Punkt nr 2:
  Urząd Miasta w Radymnie
  Lwowska 20
  37-550 Radymno
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 12.00
  środa: 11.00 – 15.00
 • Punkt nr 3:
  Urząd Gminy w Chłopicach
  37-561 Chłopice 149a
  środa, piątek: 8.00 – 12.00

  Urząd Gminy w Laszkach
  37-543 Laszki 36
  poniedziałek, czwartek: 8.00 – 12.00

  Urząd Gminy w Wiązownicy
  37-522 Wiązownica 208
  wtorek: 8.00 – 12.00
 • Punkt nr 4:
  Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
  Jana Pawła II 17
  37-500 Jarosław
  poniedziałek – piątek: 8.00 – 12.00
 • Punkt nr 5:
  Urząd Miejski w Pruchniku
  Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 12.00
  środa: 11.00 – 15.00

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się tutaj oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter