Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  2. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:  (016) 624 62 62 w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 8.00 do 12.00.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa  w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarosławskiego:

Punkt nr 1:
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław   
Od poniedziałku do piątku: od godz. 12:00 do godz. 16:00

Punkt nr 2:
Urząd Gminy w Wiązownicy
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica,
Od poniedziałku do piątku: od godz. 08:00 do godz. 12:00

Punkt nr 3:
Urząd Gminy w  Radymnie
Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o.,
Skołoszów ul. Dworska 67, 37-550 Radymno      
Poniedziałek: od godz. 8:00  do godz. 12:00
Wtorek: od godz.  8:00 do godz. 12:00
Środa: od godz.  8:00 do godz. 12:00

Urząd Gminy w Chłopicach
37-561 Chłopice 149a
Czwartek: od godz. 8:00  do godz. 12:00
Piątek: od godz.  8:00 do godz. 12:00

Punkt nr 4:
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
Od poniedziałku do piątku: od godz. 08:00 do godz. 12:00

Punkt nr 5:
Urząd Miejski w Pruchniku
ul. Rynek 1
37-560 Pruchnik
Od poniedziałku do piątku: od godz. 08:00 do godz. 12:00

Do pobrania: