Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Informacja
dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Burmistrz Miasta Radymna informuje, iż dnia 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów [Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.].

1 stycznia 2019 roku z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Nie jest wymagany wniosek, ani zgoda pozostałych współużytkowników wieczystych (właścicieli lokali mieszkalnych), a zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostanie wydane z urzędu.

Nieruchomości podlegające przekształceniu

Przekształcenie obejmie grunty zabudowane na cele mieszkaniowe, przez które należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Zaświadczenie o przekształceniu otrzyma każdy użytkownik wieczysty z urzędu

Zaświadczenie wydane będzie w terminie 12-stu miesięcy od dnia przekształcenia tj. do dnia 31 grudnia 2019 roku i przesyłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków. Zaświadczenie przesłane zostanie przez urząd do Sądu Rejonowego w Jarosławiu, który na tej podstawie ujawni w księdze wieczystej prawo własności gruntu oraz do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu celem wykazania zaistniałej zmiany w ewidencji gruntów i budynków.

Uzyskanie zaświadczenia na wniosek

Zaświadczenie może być wydane na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku, bądź w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela lokalu, uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,- zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Radymna bądź na rachunek bankowy Nr 68 1240 2601 1111 0010 6120 4420 Bank Pekao I Oddział w Radymnie z opisem: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wysokość i zasady wnoszenia opłat za przekształcenie

Opłaty za przekształcenie będą wnoszone przez okres 20-stu lat od dnia przekształcenia, w wysokości dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu.

Terminy płatności opłat za przekształcenie

Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku, a pozostałe opłaty w terminie do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od roku 2020. W przypadku braku wpłaty w 2019 roku, należy liczyć się z koniecznością zapłaty w 2020 roku dwóch opłat rocznych tj. za rok 2019 i 2020.

Bonifikata w przypadku uiszczenia opłaty w formie jednorazowej wpłaty

Bonifikata przysługuje wyłącznie osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłat jednorazowych za przekształcenie udziałów w gruncie związanych z lokalami mieszkalnymi i gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. W przypadku dokonania opłaty w formie jednorazowej wpłaty w 2019 roku bonifikata wynosi 60 %. W każdym kolejnym roku bonifikata obniża się o 10 %. Warunki udzielania bonifikaty i jej wysokość określa Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 31 stycznia 2019 roku.

Zamiar wniesienia opłaty za przekształcenie w formie jednorazowej wpłaty należy zgłosić na piśmie, po otrzymaniu zaświadczenia.

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter