Miasto Radymno realizuje zadanie

„Wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobku Józefa Czechowskiego (rzeźba klęczącej płaczki z urną) i nagrobku Anioł Śmierci na postumencie, na cmentarzu komunalnym w Radymnie przy ul. Budowlanych”

Głównym celem zadania jest odrestaurowanie i przywrócenie walorów estetycznych nagrobków.

Wartość przedsięwzięcia: 41 623,20 zł.
Dotacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 16 000,00 zł.
Środki własne Miasta Radymna: 25 623,20 zł.

 

Dofinansowano ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków