INFO 24:
Biuletyn Informacji Publicznej Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Dziennik Ustaw
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

- widok_z_kamerki_zek_baner.jpg

Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Parafia Radymno
Gospodarka odpadami - informacje dla mieszkańców
 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - OD 1 STYCZNIA 2015

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE I WIELKOGABARYTOWYCH - OD 1 STYCZNIA 2015

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH GROMADZONYCH SELEKTYWNIE - II PÓŁROCZE 2014

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH - II PÓŁROCZE 2014

Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów proszę zgłaszać bezpośrednio do PUK "EMPOL" - tel. 785 888 111 lub do Urzędu Miasta Radymno - tel. 16 628 24 17 wewnętrzny 38

 

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sukcesywnie informujemy na stronach Samorządowego Portalu Informacyjnego Urzędu Miasta Radymno o uregulowaniach związanych ze zmianą zasad funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi: Z dniem 1 lipca 2013 roku zaczął funkcjonować nowy system gospodarki odpadami komunalnymi co znaczy, że wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta, za odebrane odpady komunalne z ich posesji opłatę uiszczają do Urzędu Miasta w Radymnie..

NOWOŚĆ!!! NOWE STAWKI OPŁAT

W związku ze zmianami w uchwale Rady Miasta w Radymnie dotyczącymi zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia Burmistrzowi Miasta Radymno nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązywać będą nowe stawki za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych:

- 11 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość za odpady zbierane w sposób nieselektywny,

- 7 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość za odpady zbierane w sposób selektywny.

Deklaracje należy składać w Urzędzie Miasta Radymno przy ul. Lwowskiej 20, pokój nr 13 (parter) w terminie do 15 stycznia 2014 r.

 Pobierz wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (pdf)

 NOWOŚĆ!!!      DOPŁATY  DLA RODZIN WIELODZIETNYCH!!!

Burmistrz Miasta Radymno uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2014 r. na obszarze Miasta Radymno, właściciele nieruchomości na terenie których zamieszkują rodziny wielodzietne, zobowiązani do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą mogli ubiegać się o dopłatę.

Przedmiotowa dopłata to rodzaj dofinansowania na pokrycie części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla uprawnionych właścicieli nieruchomości.

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę zamieszkałą na terenie Miasta Radymno składającą się z rodziców/opiekunów prawnych (jednego rodzica/opiekuna prawnego) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.

Dopłata przysługuje na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie wielodzietnej w wysokości 6 zł miesięczne na każde dziecko.

Szczegółowe informacje o dopłacie można uzyskać pod numerem telefonu 16 628 15 89 wewn. 38 lub w Urzędzie Miasta Radymno, ul. Lwowska 20, pok nr 13 (parter). Wniosek o dopłatę można złożyć w Urzędzie Miasta Radymno, ul. Lwowska 20 pok. nr 13 (parter). - pobierz druk wniosku tutaj

WAŻNE!!! Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w spółdzielni mieszkaniowej i wspólnotach mieszkaniowych - CZYTAJ TUTAJ!
Wykaz publikacji dotyczących obowiązku zarządów spółdzielni dotyczącego składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajduje się TUTAJ

W deklaracji właściciel nieruchomości obowiązany jest zadeklarować sposób zbierania odpadów (segregacja lub nie) poprzez wpisanie odpowiedniej stawki wysokości opłaty określonej w uchwale  Nr 184/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Deklaracja określa także wykaz dokumentów jakie należy do niej dołączyć aby potwierdzić dane w niej zawarte.

W razie niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie lub uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, Burmistrz Miasta Radymno określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Począwszy od 1 lipca 2013 r. wyliczoną w deklaracji opłatę mieszkańcy zobowiązani są uiszczać miesięcznie, z góry, bez wezwania w terminie do 15-stego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym odebrano odpady. Jedynymi prawidłowymi formami płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą:

  1. wpłata w kasie Urzędu Miasta Radymno,

  2. przelew na konto bankowe Urzędu Miasta o nr: 26 9107 0007 2001 0002 7238 0004.

Z pobranych opłat Miasto Radymno pokrywać będzie koszty funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmować będą koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów obsługi tego systemu.

Dodatkowe informacje na temat nowego systemu gospodarki odpadami są dostępne na stronie Urzędu Miasta Radymno w zakładce Nowe zasady odbioru śmieci (zobacz).

W przypadku niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 16 628 15 89 wew. 38.

 

Od 7 grudnia 2013 r. upraszcza się sposób gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie na terenie Miasta Radymno. Do selektywnego gromadzenia odpadów stosowane będą worki i pojemniki w kolorach:

NIEBIESKI – z przeznaczeniem na papier i tekturę

ŻÓŁTY – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metale,

ZIELONY – z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane.

Odpady biodegradowalne gromadzić należy w pojemnikach na odpady zmieszane lub w przydomowych kompostownikach.

Informacje dotyczące nowych zasad segregowania oraz dotyczące funkcjonowania PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Radymnie znajdują się na ulotce:

- 2013_12_05_ulotka_smieci_zmieniona_kolory_pojemnikowa.jpg

Ulotka będzie również dostarczana właścicielom nieruchomości.

 

Do chwili obecnej opublikowaliśmy wyjaśnienia dotyczące:

- wejścia w życie ustawy oraz ogólny opis jej przepisów (Informacja o zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.- 06.07.2013 r.)

- zasad funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z nowa ustawą (Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi c.d. - 16.11.2012 r.)

- nowych stawek opłat komunalnych, w tym stawek za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny i nieselektywny (Nowe stawki opłat komunalnych - 07.01.2013 r.)

- aktów prawnych (uchwał) podjętych przez Radę Miejską w Radymnie w związku z realizacją zapisów ustawy (Informacja dotycząca nowych zasad gospodarowania odpadami - 14.01.2013 r.) - uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym 5.02.2013 r. i wchodzą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia.

 

Akty prawa lokalnego związane z funkcjonowaniem nowych zasad gospodarowania odpadami:

Uchwała Nr 130/XXV/2012 Rady Miejskiej w Radymnie w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Radymno niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.,

Uchwała Nr 131/XXV/2012 Rady Miejskiej w Radymnie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.,

Uchwała Nr 132/XXV/2012 Rady Miejskiej w Radymnie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radymno.,

Uchwała Nr 133/XXV/2012 Rady Miejskiej w Radymnie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radymno.,

Uchwała Nr 134/XXV/2012 Rady Miejskiej w Radymnie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (uchylona uchwałą nr 151/XXV/2013)

Uchwała Nr 151/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radymnie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr 184/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała Nr 185/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 24 września 2013 r. w sprawie  ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia kryteriów przyznania dopłaty.

Uchwała Nr 193/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Uchwała Nr 194/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radymno.

 

 

 

 

 

Witold Pawlik
Nowy numer rachunku bankowego
Gospodarka odpadami - informacje dla mieszkańców
Rejestracja działalności gospodarczej
Start
Mapa serwisu
Foto galeria
Baza firm
Mapa dojazdu
Kontakt
Statystyki
Licznik odwiedzin:
0536570
Dzisiaj:
273
Gości on-line:
3
Twoje IP:
83.9.17.131
Urząd Miasta Radymno
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, pow. jarosławski, woj. podkarpackietel.: 16 628 24 17, email: radymno@radymno.pl, http://www.radymno.pl NIP: 792-10-67-333
Nr konta: Bank Pekao SA I oddział w Radymnie 68 1240 2601 1111 0010 6120 4420
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI