INFO 24:
Biuletyn Informacji Publicznej Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Dziennik Ustaw
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

- widok_z_kamerki_zek_baner.jpg

Znajdujesz się w: Start / ZGKiM / zarząd cmentarzy
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Parafia Radymno
zarząd cmentarzy
 

 

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY
Budowa grobowca
Ustawienie lub wymiana nagrobka
Dzierżawa miejsca pochówku (prolongata)
REGULAMIN CMENTARZA 
Zatwierdzenie dokumentów 

 

Budowa grobowca (grobu murowanego)

Dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę grobowca.

2. W przypadku Cmentarza przy ul. Budowlanych ( wpisanego do rejestru zabytków) projekt budowy grobowca z planem sytuacyjnym w  3 egzemplarzach, który zarządca Cmentarza przesyła do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu w celu zatwierdzenia.

Forma załatwienia

Zarządca Cmentarza wydaje zezwolenie lub odmawia w przypadku

1. zgody – pismo określa szczegółowy zakres prac nią objętych

2. odmowy – uzasadnienie

Podstawa prawna

1. § 5 rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r w sprawie utrzymania cmentarzy, prowadzenie ksiąg cmentarnych oraz chowaniu zmarłych ( Dz.U. Nr 47)

Uwagi

1. Po uzyskaniu zezwolenia Zarządcy Cmentarza na budowę grobowca należy spisać umowę na dzierżawę gruntu pod budowę grobowca oraz uiścić opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2. Po zawarciu umowy Wnioskodawca zleca wykonanie prac:
- zarządcy cmentarza
- zakładowi kamieniarskiemu lub betoniarskiemu
- wykonuje je systemem gospodarczym

W przypadku wykonywania robót budowlanych systemem gospodarczym wymagane jest złożenie oświadczenia o przestrzeganiu „Zasad Prowadzenia Robót Budowlanych na cmentarzu komunalnym” oraz stosowanie się do zaleceń i zarządzeń porządkowych Kierownika lub innej uprawnionej osoby.

3. Zarządca Cmentarza przekazuje teren pod budowę grobowca wytyczając jego wymiary ( długość, szerokość i odległości od sąsiednich grobów).

Uwaga! Wybudowanie niezgodnie z wytyczeniem grobowca będzie skutkować wydaniem nakazu rozbiórki !!!

 

Ustawienie lub wymiana nagrobka

Dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na ustawienie lub wymianę nagrobka.

2. W przypadku Cmentarza przy ul. Budowlanych ( wpisanego do rejestru zabytków) projekt budowy nagrobka z planem sytuacyjnym w 3 egzemplarzach, który zarządca Cmentarza przesyła do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu w celu zatwierdzenia.

Forma załatwienia

Zarządca Cmentarza wydaje zezwolenie lub odmawia w przypadku

1. zgody – pismo określa szczegółowy zakres prac nią objętych

2. odmowy – uzasadnienie

Podstawa prawna

1. § 5 rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972r w sprawie utrzymania cmentarzy, prowadzenie ksiąg cmentarnych oraz chowaniu zmarłych ( Dz. U. nr 47)

Uwagi

1. Po uzyskaniu zezwolenia wnioskodawca wnosi opłaty w wysokości określonej w cenniku a następnie wykonawca wykonuje zlecone mu prace.

2. Fakt zakończenia prac musi być zgłoszony do Zarządcy Cmentarza.

3. Prawo do dysponowania grobem ziemnym ma osoba wymieniona w art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r nr,23 poz.295, nr.120 poz.1268, z 2002 r. Nr. 113 poz. 984z 2003 r. Nr.80 poz.717, nr 162 poz. 1568)

a) pozostały małżonek (ka)

b) krewni zstępni

c) krewni wstępni

d) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa

e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia

która uiściła obowiązujące opłaty (dzierżawa miejsca pochówku)

4. Podczas prowadzenia prac należy stosować się do zaleceń i zarządzeń Kierownika lub innej uprawnionej osoby.

 

Dzierżawa miejsca pochówku ( prolongata )

Dokumenty

1. Dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa z  osobami pochowanymi

2. Oświadczenie o  braku zainteresowania wniesieniem opłaty za dzierżawę miejsca pochówku przez osoby uprawnione

Forma załatwienia

Spisanie umowy na dzierżawę miejsca pochówku

Podstawa prawna

Art. 7 pkt 2 Ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r. o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych Dz. U. Z  2000 r. Nr 23 z  późn. zmianami.

Uwagi

1. Informacja o  upływie terminu dzierżawy miejsca pochówku są zamieszczone na tablicy ogłoszeń na terenie cmentarza oraz danym grobie / grobowcu

2. Po upływie 20 lat od daty ostatniego pochówku - brak zawarcia nowej umowy dzierżawy i  uiszczenia opłaty - powoduje likwidację grobu i przydzielenie tego miejsca do pochowania innej osoby.

 

 

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY

CMENTARZA KOMUNALNEGO

W RADYMNIE

 

W celu zapewnienia właściwych warunków do oddawania czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

 

§ 1

1. Cmentarz Komunalny w Radymnie obejmuje:

- Cmentarz przy ul. Budowlanych
- Cmentarz przy ul. Mickiewicza

2. Siedziba Zarządcy Cmentarza znajduje się w Radymnie przy ul. Lwowskiej 9

§ 2

Na cmentarzu urządza się groby:
- ziemne
- murowane – grobowce

§ 3

Na cmentarzu stosuje się opłaty:

1. Za miejsce grzebalne i rezerwacje

2. Za korzystanie z terenu cmentarza dla wykonania usług pogrzebowych i prac kamieniarskich

3. Za wjazd na teren cmentarza pojazdów,

4. Inne wymienione w cenniku opłat za korzystanie z cmentarza.

§ 4

Opłaty za miejsca grzebalne i rezerwacje:

1. Opłaty za groby wnosi się na okres 20 lat,

2. Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty w wysokości opłat obowiązujących w roku, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty,

w przypadku nie uiszczenia opłaty 20 letniej w terminie, grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

3. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacja umieszczoną na grobie, tablicy informacyjnej na terenie cmentarza oraz w biurze Zarządcy Cmentarza na co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji,

4. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§ 5

Prawo do dysponowania miejscem:

1. Grób ziemny zwykły może być użyty do ponownego pochowania w nim zwłok po upływie 20 lat,

2. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według kolejności:

a) pozostały małżonek/ka,

b) krewni zstępni ( dzieci, wnuki itd.)

c) krewni wstępni ( rodzice, dziadkowie itp.)

d) krewni boczni do 4 stopnia,

e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

3. Posiadanie prawa o którym mowa w pkt.2, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienione w pkt.2.

4. Prawo do grobu nie podlega regułom dziedziczenia

5. Dysponentem nowo wybudowanego grobu murowanego – grobowca jest osoba, która poniosła koszty związane z jego wybudowaniem oraz uiściła należną opłatę cmentarną i jest w stanie je wykazać.

§ 6

1. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonywana na zlecenie:

  • osób z powiązaniami rodzinnymi w zachowaniu jak w § 5 pkt.2

  • prokuratury, sądu za zgodą Powiatowego Inspektora Sanitarnego, z  zachowaniem obowiązujących ustawowych terminów.

2. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem dwóch lat.( nie dotyczy prokuratury i sadu).

§ 7

1. Załatwianie spraw organizacji pogrzebu i wykonywania pozostałych robót odbywa się w  biurze Zarządcy Cmentarza w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7 00 - 15 00.

2. Przyjęcie zwłok na cmentarz do pochowania wymaga dokumentu- karty zgonu z U.S.C. lub tłumaczenia aktu zgonu innego państwa.

§ 8

Zgody zarządcy cmentarza wymaga:

1. Prowadzenie wszelkich robót kamieniarskich i budowlanych

2. Wykonywanie przy grobach betonowych wylewek, kostki brukowej okładzin z cegieł, kamieni itp.

3. Umieszczanie ławek i płotków przy grobach

4. Sadzenie lub wycinka drzew i krzewów na cmentarzu

5. Wjazd na teren cmentarza pojazdów mechanicznymi i konnymi

§ 9

Zabrania się:

1. Dewastowania pomników i grobów, niszczenia kwiatów, rabatek, trawników, krzewów, drzew i innych urządzeń cmentarnych

2. Zaśmiecanie terenu cmentarza, a zwłaszcza składowania śmieci pod drzewami, przy ogrodzeniach, wyrzucania za ogrodzenie (skarpa) i w innych nie przeznaczonych do tego miejscach,

3. Wprowadzania psów i innych zwierząt na teren cmentarza

4. Przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych

5. Picie alkoholu i przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie cmentarza

§ 10

1. W przypadku naruszenia regulaminu zarządca cmentarza ma prawo do

2. występowania o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.

3. Nadzór nad cmentarzami komunalnymi jest sprawowany przez Burmistrza Miasta Radymno.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 23 z 2000 r. Poz. 295 z póź. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

 

 

 

 

Witold Pawlik
Nowy numer rachunku bankowego
Gospodarka odpadami - informacje dla mieszkańców
Rejestracja działalności gospodarczej
Start
Mapa serwisu
Foto galeria
Baza firm
Mapa dojazdu
Kontakt
Statystyki
Licznik odwiedzin:
0536570
Dzisiaj:
273
Gości on-line:
3
Twoje IP:
83.9.17.131
Urząd Miasta Radymno
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, pow. jarosławski, woj. podkarpackietel.: 16 628 24 17, email: radymno@radymno.pl, http://www.radymno.pl NIP: 792-10-67-333
Nr konta: Bank Pekao SA I oddział w Radymnie 68 1240 2601 1111 0010 6120 4420
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI