INFO 24:
Biuletyn Informacji Publicznej Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Dziennik Ustaw
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

- widok_z_kamerki_zek_baner.jpg

Znajdujesz się w: Start / Urząd Miasta / Struktura / Ochrona Środowiska
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Parafia Radymno
Ochrona Środowiska
 

 

Informacje z zakresu ochrony środowiska zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radymno (zobacz):

Informacje dotyczące nowych zasad odbioru odpadów komunalnych - ważne! (zobacz)

Decyzje i ogłoszenia (zobacz), (decyzje i ogłoszenia opublikowane do końca 2013 r archiwum)
Plan Gospodarki Odpadami (zobacz),
Program Ochrony Środowiska (zobacz),
Program Usuwania Azbestu z terenu Miasta Radymno (zobacz)
Regulamin utrzymania czystości (zobacz).

Informacja o zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
Wymagania do uzyskania zezwolenia na odbiór odpadów
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Radymno...

 

 

Informacja o zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ta zakłada istotne zmiany w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych. 

Od dnia 1 lipca 2013 roku gminy przejmują władztwo nad odpadami komunalnymi i stają się odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.

 

Ustawa ta ma na celu spełnienie wymogów Unii Europejskiej co do sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych. Dotychczas odpady odbierane od właścicieli nieruchomości w większości zawożone były na składowisko, co było najtańszym sposobem ich utylizacji. Jedynie 5 – 7% odpadów stanowiła tzw. selektywna zbiórka oraz odzysk surowców wtórnych na liniach segregacyjnych. Wymogi unijne (tzw. dyrektywa śmieciowa) zakładają wzmocnienie poprzednio prowadzonych działań dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, m.in. kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych oraz dodatkowo zbieranie odpadów biodegradowalnych (odpady podlegające rozkładowi, np. resztki jedzenia).

 

Wszystkie zebrane odpady komunalne będą musiały zostać poddane odzyskowi w odpowiednich instalacjach wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, a na składowisko będzie mogła trafić tylko ta pozostałość, której nie da się przerobić. Już w roku 2013 gmina musi wykazać, iż ogranicza o 50% masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, która przekazywana jest na składowisko. Następnie do końca roku 2020 gmina zobowiązana jest do wykazania, że zbierane jest selektywnie i przekazywane do recyklingu co najmniej 50% powstających odpadów z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

W przypadku nie spełnienia przez gminę powyższych wymagań zostanie na nią nałożona kara pieniężna. Kary te mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych, które gmina będzie musiała pokryć ze swojego budżetu. Dlatego ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy czynnie i prawidłowo uczestniczyli w nowym systemie zbierania odpadów.

Od dnia 1 lipca 2013 roku zmienią się zasady zawierania umów i pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości nie będą zawierać umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady tylko będą wnosić opłatę do Miasta, którego zadaniem będzie zapewnienie prawidłowego odbioru odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych. Miasto zorganizuje przetarg i wybierze przedsiębiorcę, który będzie odbierał odpady od właścicieli nieruchomości. Opłata za odbieranie odpadów będzie kształtowała się na dwóch poziomach jako opłata podstawowa i opłata obniżona. Opłatą obniżoną będą objęci właściciele nieruchomości, którzy zgodnie z wymogami będą zbierać selektywnie w prawidłowy sposób odpady komunalne. Właściciele nieruchomości nie wywiązujący się z obowiązku prawidłowego zbierania odpadów będą objęci opłatą podstawową. Weryfikacja sposobu zbierania odpadów będzie się odbywać każdorazowo przy odbiorze odpadu.

W interesie wszystkich mieszkańców Naszego Miasta jest prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami. Pozwoli to nie tylko chronić środowisko ale również oszczędzi nasze wydatki.

Wszelkie informacje na temat wdrażanego systemu odpadów komunalnych będą pojawiały się na stronie internetowej Urzędu Miasta Radymno 

 

do góry

 

 

Publicznie dostępny wykaz danych z zakresu ochrony środowiska

 

Karty typu A                    
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karty typu B                    
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne

Karty typu C                    
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karty typu D                    
Polityki, strategie, plany lub programy

Karty typu E                    
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karty typu F                    
Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

Karty typu G                    
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karty typu H                    
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karty typu I            
Inne dokumenty

 

do góry

Wymagania do uzyskania zezwolenia na odbiór odpadów

Zarządzenie Burmistrza Miasta Radymno w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Radymno.

Treść zarządzenia

do góry

 Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Radymno

do góry

 

 

Witold Pawlik
Nowy numer rachunku bankowego
Gospodarka odpadami - informacje dla mieszkańców
Rejestracja działalności gospodarczej
Start
Mapa serwisu
Foto galeria
Baza firm
Mapa dojazdu
Kontakt
Statystyki
Licznik odwiedzin:
0536570
Dzisiaj:
273
Gości on-line:
4
Twoje IP:
83.9.17.131
Urząd Miasta Radymno
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, pow. jarosławski, woj. podkarpackietel.: 16 628 24 17, email: radymno@radymno.pl, http://www.radymno.pl NIP: 792-10-67-333
Nr konta: Bank Pekao SA I oddział w Radymnie 68 1240 2601 1111 0010 6120 4420
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI