Miasto Radymno realizuje projekt pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna”

Projekt współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 11 997 507,96 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenia liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Cel zostanie osiągnięty poprzez budowę 20,79 km sieci kanalizacyjnej, z której będzie korzystać 1392 mieszkańców, oraz przebudowę oczyszczalni ścieków.

W ramach projektu zostanie wykonana kanalizacja sanitarna obejmująca:

  • ciąg kanalizacyjny B – ulice: Batorego, Budowlanych, Cicha, Kilińskiego, Legionów, Lwowska, Mickiewicza, Okrzei, Piekarska, Rynek, Sobieskiego, Zachariasiewicza;
  • ciąg kanalizacyjny D – ulice: Akacjowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Jesienna, Kasztanowa, Kolejowa, Letnia, Lwowska, Sawickiej, Wietrzna, Wiosenna, Wiśniowa, Zimowa, Złota Góra, Tysiąclecia;
  • ciąg kanalizacyjny E – ulice: Budowlanych;
  • ciąg kanalizacyjny F – ulice: Budowlanych, Piaskowa;
  • ciąg kanalizacyjny G – ulice: Budowlanych, Zielona;
  • ciąg kanalizacyjny H – ulice: Plażowa, Rybacka, Zasanie;
  • ciąg kanalizacyjny J – ulica: Sanowa;
  • ciąg kanalizacyjny L – ulice: Szopena, Narutowicza, Gruszki, Polna, Zachariasiewicza, Zarzecze.

Ponadto zostaną wybudowane tłocznie ścieków oraz przeprowadzona modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków.

Mapa dotacji UE