4 kwietnia 2019

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od 01-01-2019 r. Karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

• rodzice oraz małżonek rodzica,
• dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia,
• dziecko powyżej 18. roku życia – zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia,
• dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia,
• dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
• osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia,
• każdy rodzic, który wychował co najmniej troje dzieci może ubiegać się o przyznanie Karty dla siebie i drugiego rodzica.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Aby uzyskać Kartę Dużej Rodziny wniosek należy złożyć:

• w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie, ul Lwowska 20,
lub:
• poprzez internet.

W przypadku aplikacji mobilnej, można zacząć korzystać z Karty Dużej Rodziny już po ok. 1 godziny od jej przyznania przez odpowiedni organ, bez konieczności czekania na wydruk plastikowej, fizycznej wersji karty.

Kroki jakie należy podjąć aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny:

• złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie lub za pośrednictwem portalu Emp@tia podając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,
• po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty ( cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia),
• po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu,
• spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

Wnioski należy pobrać:

– w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie,

– na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie (załączniki na końcu tej strony),

– na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej :

www.gov.pl

www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy przedstawić następujące dokumenty:

1) w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
5) W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:
• w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
• w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
• w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość,
• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek, który umożliwia korzystanie z szerokiej gamy upustów udzielanych przez przedsiębiorstwa publiczne, ale i prywatnych usługodawców.

Poniżej znajduje się link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Dzięki porozumieniu podpisanym z miastem Przemyśl, nasi mieszkańcy posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą skorzystać z rabatów na zakup biletów z 50% zniżką na obiekty Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (np. basen, lodowisko, stok narciarski, hala sportowa).

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny