26 lipca 2018

Nowa struktura organizacyjna MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie realizuje w terminie od 01 czerwca 2018 r. do 30 listopada 2019 r. projekt pn. :
„Nowa struktura organizacyjna kluczem do zwiększenia skuteczności MOPS w Radymnie”
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Głównym celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS Radymno poprzez rozdzielenie zadań administracyjnych MOPS od pracy socjalnej i usług oraz poprzez optymalizację wykorzystania potencjału osób zatrudnionych w MOPS w okresie 01.06.2018 r. – 31.11.2019 r. służące poprawie jakości obsługi klientów MOPS Radymno.
Wartość projektu: 402 774,42  zł
Dofinansowanie z UE: 339 458,28 zł

Mapa dotacji UE