Szanowni Państwo,

W związku z przetwarzaniem w Urzędzie Miasta Radymna Państwa danych osobowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta Radymna z siedzibą przy ul. Lwowskiej 20, 37-550 Radymno, reprezentowany przez Burmistrza Miasta.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

– świadczenia na rzecz mieszkańców usług dodatkowych, na podstawie świadomej  zgody  wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą w jednym lub większej ilości celów,

– realizacji umowy zawartej między klientem a Urzędem,

– wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

– ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

– wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Urząd Miasta Radymna, a wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność.

 • W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail: iod@radymno.pl
 • Zakres danych osobowych, jakie są gromadzone, zależy od celu, a ich podanie jest obowiązkowe i umożliwia realizację zadań Burmistrza Miasta Radymna oraz załatwianie inicjowanych przez Państwa spraw. W przypadku niepodania koniecznych danych osobowych, załatwienie Państwa spraw nie będzie możliwe.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.
 • Państwa dane mogą przekazywane do państw znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej, w zakresie niezbędnym wynikającym z przepisów prawa.
 • Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jednocześnie posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator informuje, że na terenie przestrzeni publicznej Miasta Radymna stosuje środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 • W zakresie, w jakim dane będą przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu także prawo do wycofania zgody, przy czym wycofanie to pozostanie bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Radymna: Anna Światlak (e-mail: iod@radymno.pl).