Sprawy:

 

Stawki podatków:

Grunty
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej: 0,82 zł/m2
grunty poda wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: 4,71 zł/ha
grunty pozostałe: 0,40 zł/m2
grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji i położone na terenach przeznaczonych pod budowę mieszkaniową i usługową przez okres ponad 4 lat, w czasie których nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 0,40 zł/m2

Budynki lub ich części (powierzchnia użytkowa)
mieszkalne: 0,68 zł/m2 powierzchni użytkowej
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej: 22,10 zł/m2 powierzchni użytkowej
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,98 zł/m2 powierzchni użytkowej
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,78 zł/m2 powierzchni użytkowej
pozostałe: 6,60 zł/m2

Budowle
wartość określona na podstawie Art.4. ust.1. pkt 3. i ust. 3-7. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych: 2% wartości

Budowle związane ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków i zbiorowym zaopatrzeniem w wodę
wartość określona na podstawie Art.4. ust.1. pkt 3. i ust. 3-7. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych: 0,70% wartości

Uwaga! Nowe wzory deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Zwrot podatku akcyzowego

Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, należy, w terminie od 1 sierpnia do 2 września  2019 r., złożyć do Burmistrza odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r., w ramach limitu zwrotu podatku na 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
  • 100,00 zł × ilość ha użytków rolnych

oraz

  • 30,00 zł × średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze będą wypłacane w terminie 1 – 31 października 2019 r., gotówką w kasie urzędu albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Ważne dla posiadaczy bydła – liczba DJP

1 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego. Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Do pobrania:

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Kontakt:

Alicja Czyrek
tel./fax 16 628 24 17 w. 29

Iwona Gniewek-Grzeszczak
tel./fax 16 628 24 17 w. 29