Sprawy:

  • deklaracje podatkowe
  • deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  • informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  • zobowiązania podatkowe
  • wnioski o umorzenie należności podatkowych
  • wnioski o odroczenie terminów płatności
  • wnioski o rozłożenie spłat zaległości podatkowych na raty
  • zaświadczenia o stanie majątkowym
  • zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatkowych
  • wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Stawki podatków:

Grunty
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej: 0,82 zł/m2
grunty poda wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: 4,71 zł/ha
grunty pozostałe: 0,40 zł/m2
grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji i położone na terenach przeznaczonych pod budowę mieszkaniową i usługową przez okres ponad 4 lat, w czasie których nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 0,40 zł/m2

Budynki lub ich części (powierzchnia użytkowa)
mieszkalne: 0,68 zł/m2 powierzchni użytkowej
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej: 22,10 zł/m2 powierzchni użytkowej
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,98 zł/m2 powierzchni użytkowej
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,78 zł/m2 powierzchni użytkowej
pozostałe: 6,60 zł/m2

Budowle
wartość określona na podstawie Art.4. ust.1. pkt 3. i ust. 3-7. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych: 2% wartości

Budowle związane ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków i zbiorowym zaopatrzeniem w wodę
wartość określona na podstawie Art.4. ust.1. pkt 3. i ust. 3-7. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych: 0,70% wartości

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Kontakt:

Alicja Czyrek
tel./fax 16 628 24 17 w. 29

Teresa Tomach
tel./fax 16 628 24 17 w. 29