Statut Miasta Radymna (PDF · 323,8 KB · 436)

Uchwała Nr 109/XIII/2008
Rady Miejskiej w Radymnie
z dnia 14 marca 2008r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radymno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt, art. 3 ust. 1, art.5 ust. 3, art. 11 b ust. 3, art. 18a ust. 5, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.] Rada Miejska w Radymnie uchwala Statut Miasta Radymno w następującym brzmieniu:

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Statut określa w szczególności:

1) ustrój Gminy Miasta Radymno,

2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Miasta Radymno oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miejskiej w Radymnie,

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Radymnie oraz jej komisji,

4) tryb pracy Burmistrza Miasta Radymno,

5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w Radymnie,

6) zasady: dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji, Burmistrza Miasta Radymno oraz korzystania z nich,

7) jednostki organizacyjne Gminy.

§2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Miasto Radymno,

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Radymnie,

3) Komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej w Radymnie,

4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Radymnie,

5) Burmistrzu- należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Radymno,

6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Miasta Radymno,

7) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

Rozdział II. Gmina

§ 3

1. Gmina jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

§4

1. Gmina położona jest w Powiecie Jarosławskim w Województwie Podkarpackim i obejmuje obszar 13,59 km2.

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1: 25 000, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla oraz – stosownie do potrzeb lub tradycji – inne jednostki pomocnicze.

4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

§5

1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

2. Burmistrz, prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Jednostkami organizacyjnymi Gminy są:

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radymnie,

2) Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie,

3) Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie,

4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie,

5) Przedszkole Samorządowe w Radymnie,

6) Szkoła Podstawowa Nr 1 im „Bohaterów Września 1939 r.” w Radymnie, 7/ Gimnazjum Nr 1 im. „Bpa. I. Krasickiego” w Radymnie.

§6

1. Herb Gminy określa załącznik nr 2 do Statutu. Herb Gminy przedstawia żaglówkę o 10-ciu żaglach na tle niebieskim, na falach, w obwódce jasnobrązowej.

§7

1. Organami Gminy są:

1) Rada,

2) Burmistrz.

2. Siedzibą organów Gminy jest miasto Radymno.

Rozdział III. Jednostki pomocnicze Gminy

§8

1. Jednostkami pomocniczymi Gminy są osiedla. Gmina dzieli się na cztery osiedla. Nazwy osiedli i ich granice określa załącznik nr  3 do Statutu.

2. Organizację i zakres działania osiedla określa Rada odrębnym statutem.

§9

O utworzeniu, połączeniu i podziale oraz zniesieniu jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic, rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,

2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

§10

Uchwały, o jakich mowa w § 9 powinny określać w szczególności:

1/) obszar,

2) granice,

3) siedzibę władz,

4) nazwę jednostki pomocniczej,

5) zasady prowadzenia gospodarki finansowej.

§11

 1. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.
 2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w sesjach Rady.
 3. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
 4. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.
 5. Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta na takich samych zasadach i w wysokości jak radnym Rady.

Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady

§12

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§13

1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza, w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

2. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§14

Do wewnętrznych organów Rady należą:

1) Przewodniczący,

2) Wiceprzewodniczący,

3) Komisja Rewizyjna,

4) komisje stałe, wymienione w Statucie,

5) doraźne komisje do określonych zadań.

§15

 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

1) Rewizyjną,

2) Spraw Społecznych,

3) Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,

4) Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Radny może być członkiem najwyżej 1 komisji stałej. Komisje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4, niniejszego § są komisjami trzyosobowymi.
 2. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§16

 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
 2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
 3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,

2) przygotowanie projektu porządku obrad,

3) dokonanie otwarcia sesji,

4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

§17

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:

1) ustala porządek obrad,

2) przygotowuje i zwołuje sesje Rady,

3) koordynuje realizację zadań Rady,

4) przewodniczy obradom,

5) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

6) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

7) podpisuje uchwały Rady,

8) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

W przypadku zrzeczenia się lub odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokonuje wyboru na wakujące stanowisko.

§19

Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.

§20

Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

§21

Obsługę Rady i jej organów zapewnia Urząd Miasta Radymno.

 

Rozdział V. Tryb pracy Rady

Sesje Rady

§22

 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
 2. Oprócz uchwał Rada może podejmować;

1) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,

2) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,

3) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwanie adresatów zewnętrznych do określonego postępowania,

4) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny,

5) postanowienia proceduralne.

 §23

 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
 3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.
 4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w miarę potrzeb.
 5. Sesja nadzwyczajna zwoływana jest przez Przewodniczący Rady na wniosek Burmistrza lub V* ustawowego składu Rady w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 6. Dla nadania odpowiedniego wyrazu wydarzeniom szczególnej rangi, wręczania odznaczeń, nadawania tytułów honorowych i wyróżnień , Przewodniczący Rady zwołuje uroczystą sesję Rady, z tym że porządek obrad tej sesji obejmuje wyłącznie realizację celu jej zwołania.

 

Przygotowanie sesji

§24

 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
 2. Przygotowanie sesji obejmuje:

1) ustalenie porządku obrad,

2) ustalenie czasu i miejsca obrad,

3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

 1. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący Rady.
 2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji Rady powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, o sesji nadzwyczajnej co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia sesji, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób, dołączając porządek obrad oraz projekty uchwał.
 3. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 10 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.
 4. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
 5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miasta Radymno z zachowaniem terminów zapisanych w ust. 4 i 5.
 6. Terminy, o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia wysłania powiadomienia (data stempla pocztowego lub inny skuteczny sposób powiadomienia).

§25

 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza, ustala listę osób zaproszonych na sesję.
 2. W sesjach Rady uczestniczą – z głosem doradczym -Sekretarz i Skarbnik Gminy.
 3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Przebieg sesji

§26

Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji i posiedzeń komisji.

§27

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§28

Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§29

 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
 2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
 4. Radnych obecnych na posiedzeniu, na którym zdecydowano o odroczeniu sesji, lub przerwaniu sesji uznaje się za powiadomionych, zaś radnych nieobecnych, zawiadamia się o terminie odroczonej lub przerwanej sesji.

§30

Rada przyjmuje plan pracy na dany rok, w którym określa podstawowe tematy obrad sesji. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.

§31

Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności, co najmniej połowy swego ustawowego składu.

§32

 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
 2. W razie nieobecności Przewodniczącego przedmiotowe czynności wykonuje Wiceprzewodniczący Rady, upoważniony przez Przewodniczącego.
 3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§33

 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Wysoka Rado otwieram… sesję Rady Miejskiej w Radymnie”.
 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
 3. W przypadku opuszczenia obrad przez radnych, powodującego spadek liczby radnych poniżej połowy składu rady, Przewodniczący przerywa obrady wyznaczając termin kolejnego posiedzenia tej samej sesji.

§34

 1. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
 2. Z wnioskiem o zmianę porządku obrad może wystąpić radny lub Burmistrz z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Do zmiany porządku obrad sesji nadzwyczajnej wymagana jest zgoda wnioskodawcy tej sesji.
 4. Propozycje zmian porządku obrad mogą być zgłaszane tylko na początku sesji, w części dotyczącej przedstawienia porządku obrad sesji.
 5. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością ustawowego składu Rady.

§35

Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) przedstawienie porządku obrad,

2) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

3) informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

4) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,

5) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,

6) interpelacje i zapytania radnych,

7) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,

8) wolne wnioski i informacje.

§36

 1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 35 pkt 4 składa Burmistrz lub wyznaczony przez niego pracownik Urzędu Miasta Radymno.
 2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§37

 1. Interpelacje i zapytania kierowane są do Burmistrza.
 2. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
 3. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
 4. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
 5. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
 6. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
 7. Interpelacje składa się w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady. Przewodniczący Rady niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
 8. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 30 dni – Przewodniczącemu Rady i radnemu składającemu interpelację. Odpowiedzi udziela Burmistrz.
 9. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie uzupełnienia odpowiedzi.
 10. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

§38

 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
 2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
 3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
 4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
 5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§39

 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
 2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.
 4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
 5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

 §40

Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§41

Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością radnym w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

 • stwierdzenia quorum,
 • zmiany porządku obrad,
 • ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
 • zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
 • zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
 • zarządzenia przerwy,
 • sprawdzenia obecności
 • przeliczenia głosów,
 • przestrzegania regulaminu obrad.

Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

42

 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§43

 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
 3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§44

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę: „Wysoka Rado zamykam …. sesję Rady Miejskiej w Radymnie”.
 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§45

 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
 3. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.

§46

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§47

 1. Pracownik Urzędu Miasta Radymno, wyznaczony przez Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.
 2. Przebieg sesji może być nagrywany na nośnik informacji, który przechowuje się do czasu przyjęcia przez Radę protokołu z jej obrad.

§48

 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
 2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3/ imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

4) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,

5) ustalony porządek obrad,

6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

7) podjęte uchwały wraz z przebiegiem głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących”,

8) wskazanie wniesienia przez radnego do protokołu zdania odrębnego do treści uchwały,

9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§49

 1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nośnika informacji z nagraniem przebiegu sesji, jeśli była nagrywana.
 2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
 3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§50

 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
 2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.
 3. Wyciągi z protokółu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.

§51

Obsługę biurową sesji sprawuje pracownik Urzędu Miasta Radymno w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

 

Uchwały

§52

Uchwały, o jakich mowa w § 22, a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie, są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.

 §53

 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada:

1) Burmistrz,

2) trzech radnych,

3) komisje rady,

4) klub radnych chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

 1. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) postanowienia merytoryczne,

4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,

6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały,

7) przepisy przejściowe i derogacyjne.

 1. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
 2. Projekty uchwał zgłoszone przez podmioty wymienione w ust.1 pkt.,2,3,4 wymagają zaopiniowania przez Burmistrza.

§54

Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu, zgodnie z zasadami legislacji.

§55

 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.
 2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Burmistrza.

§56

 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

§57

Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

 

Procedura głosowania

§58

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§59

 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
 2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
 3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
 4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

§60

 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady trzyosobowa Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
 2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
 3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
 4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
 5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

 §61

 1. Wnioski składane przez radnych podlegają głosowaniu.
 2. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości, co do intencji wnioskodawcy.
 3. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
 4. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
 5. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§62

 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
 2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
 3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
 4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2.
 5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
 6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
 7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§63

 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.
 2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na którą oddano największą liczbę głosów.

§64

 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
 2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydaturą, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
 3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
 4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

 

Komisje Rady

§65

 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada.
 2. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego obejmuje swym zasięgiem zakres spraw dot. w szczególności:

1) budżetu Gminy,

2) kierunków rozwoju Gminy,

3) podatków i opłat lokalnych,

4) działalności gospodarczej,

5) dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy,

6) promocji Gminy.

 1. Komisja Spraw Społecznych obejmuje swym zasięgiem zakres spraw dot. w szczególności:

1) ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

2) porządku publicznego,

3) oświaty, kultury i ochrony zabytków,

4) sportu, turystyki i rekreacji .

 1. Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska obejmuje swym zasięgiem zakres spraw dot. w szczególności:

1) budownictwa i gospodarki komunalnej,

2) rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy,

3) gospodarki gruntami i geodezji,

4) przedsięwzięć inwestycyjnych,

5) prowadzenie prac związanych z opracowywaniem i realizacją planów zagospodarowania przestrzennego.

§66

 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
 2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
 3. Do stałych zadań komisji należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów uchwał Rady,

2) wysłuchiwanie sprawozdań, informacji oraz rozpatrywanie spraw związanych z działalnością Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Miasta,

3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw związanych z wprowadzeniem w życie i wykonywaniem uchwał Rady,

4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji,

5) rozpatrywanie z własnej inicjatywy zagadnień istotnych dla rozwoju Gminy oraz zaspokajania potrzeb społecznych.

§67

 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
 2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
 3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
 4. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania

§68

Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji wybrany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przez Radę lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.

§69

 1. Komisje pracują na posiedzeniach.
 2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

 

 1. Przewodniczący komisji stałych przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji, za rok poprzedni w terminie do końca I kwartału.
 2. Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji i zespołów powołanych przez Radę.

§71

 1. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy składu komisji.
 2. Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza się na żądanie wnioskodawców w sprawozdaniu komisji jako wnioski mniejszości. Dotyczy to w szczególności wniosków w sprawach rozpatrywanych przez komisję projektów uchwał Rady.
 3. Stanowisko komisji oraz wnioski mniejszości, z zachowaniem procedury określonej w ust. 2 przedstawia na sesji Rady Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez nią członek komisji.

 

Radni

§72

 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
 2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady lub Komisji.

§73

 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisje doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności spraw.
 2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
 3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust.1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§74

Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować mieszkańców Gminy w siedzibie Urzędu Miasta Radymno w sprawach dotyczących Gminy.

 

Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego

§75

 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
 2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§76

 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
 2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

Organizacja Komisji Rewizyjnej

§77

 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków.
 2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§78

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Zastępca .

 §79

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
 2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
 4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

 

Zasady kontroli

§80

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza , gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
 • legalności,
 • gospodarności,
 • rzetelności,
 • celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
 1. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

§81

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

§82

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,

3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

 

 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
 2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o j akim mowa w ust. 1.

§84

 1. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
 2. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
 3. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 1-2 wykonywane są niezwłocznie.
 4. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia

takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

§85

 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 80 ust. 1.
 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
 3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

 

Tryb kontroli

§86

 1. Kontroli dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
 3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
 4. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 3 oraz dowody osobiste.

§87

 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki, Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
 2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

§88

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
 4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3

§89

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

 

Protokoły kontroli

§90

 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 14 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:

1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

7) datę i miejsce podpisania protokołu,

8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

 1. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje, co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§91

 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
 2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§92

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
 2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§93

Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które – w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§94

 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
 2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać, co najmniej:

1) terminy odbywania posiedzeń,

2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

§95

 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie – w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
 2. Sprawozdanie powinno zawierać:

1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,

4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,

 1. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§96

 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej po uzyskaniu pozytywnej opinii Przewodniczącego Rady.
 3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:

1) Przewodniczącego Rady,

2) nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:

1 radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,

2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.

 1. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

 §97

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§98

Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.

§99

 1. Burmistrz może zatrudnić lub delegować rzeczoznawców, ekspertów lub pracowników świadczących pracę na rzecz Komisji Rewizyjnej, w zakresie wykonywanych zadań zleconych komisji przez Radę.
 2. Wniosek w tej sprawie składa Burmistrzowi Komisja Rewizyjna.

§100

 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
 2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
 4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
 5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§101

Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

§102

Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

§103

 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału, przez co najmniej 3 radnych.
 2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
 3. W zgłoszeniu podaje się:

1) nazwę klubu,

2) listę członków,

3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

 1. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§104

 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
 2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§105

 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
 2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych zwykłą większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.
 3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej trzech.

§106

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
 2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
 3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
 4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§108

 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
 2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§109

Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

Rozdział VIII. Tryb pracy Burmistrza

§110

 1. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Burmistrz w ramach swoich kompetencji wykonuje:

1) uchwały Rady,

2) jemu przypisane zadania,

3) zadania powierzone, o ile ich wykonanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa – należy do niego,

4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

 §111

 1. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Radymno.
 2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Radymno określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.
 3. Burmistrz podejmuje rozstrzygnięcia w formie zarządzeń, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 4. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw w swoim imieniu Zastępcy lub Sekretarzowi Gminy.
 5. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.

§112

Zastępca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 110 – § 111 w przypadku uzyskania upoważnienia od Burmistrza.

Rozdział IX. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza

§113

 1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 2. Uprawnionym do dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych są wszystkie osoby zainteresowane, bez potrzeby wskazywania interesu prawnego bądź faktycznego, chcące uzyskać informacje związane z działalnością Gminy.
 3. Dostęp do dokumentów następuje po złożeniu przez uprawnionego do dostępu wynikających z wykonywania zadań publicznych wniosku w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
 4. Dostęp do dokumentów zapewnia się niezwłocznie.
 5. Korzystanie z dokumentów z wykonywania zadań publicznych polega na ich przeglądaniu oraz sporządzaniu z nich notatek i odpisów.
 6. Uprawniony do dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów.
 7. Korzystanie z dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych następuje w miejscu ich przechowywania pod nadzorem upoważnionego pracownika.

§114

 1. Burmistrz jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru.
 2. Zastępca Burmistrza jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie powołania przez Burmistrza.
 3. Sekretarz i Skarbnik Gminy są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie powołania przez Radę.
 4. Dyrektorzy wydziałów, kierownicy referatów i oddziałów w Urzędzie Miasta Radymno są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie mianowania.
 5. Stosunek pracy z pozostałymi pracownikami Urzędu Miasta Radymno Burmistrz nawiązuje w trybie umowy o pracę.

Rozdział XI. Akty Prawa Miejscowego

§ 115

 1. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada w formie uchwały.
 2. W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Burmistrz.
 3. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych [ Dz.U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.].
 4. Akty prawa miejscowego podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radymno.
 5. Akty prawa miejscowego mogą być ponadto rozplakatowane w miejscach publicznych, w szczególności na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Radymno oraz ogłoszone w prasie lokalnej.

§116

Zmiana Statutu może być dokonana w formie i trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§117

 1. Uchyla się Uchwałę Nr 99/XII/2008 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radymno.
 2. Traci moc:

1) Uchwała Nr 60/XIII/96 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 16 luty 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Radymno.

2) Uchwała Nr 83/XVII/96 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie Regulaminu obrad Rady Miejskiej i stałych komisji.

§118

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Radymnie
mgr Witold Pawlik