Burmistrz Miasta Radymna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na wsparcie zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Miasta Radymno na 2015 r.

Zgodnie z § 4 ust. 3 Uchwały Nr 15/IV/2015 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta Radymno, kluby sportowe działające na terenie Miasta Radymno, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, do dnia 30 czerwca 2015 r. mogą składać wnioski o udzielenie dotacji na wsparcie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta Radymno /w zakresie piłki nożnej/. Przewidywana kwota dotacji na wsparcie przedmiotowych zadań to 76 000,00 zł.

1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Miejsce składania wniosków: Urząd Miasta Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno. Oferta powinna być złożona w zamkniętej i opieczętowanej kopercie, opisanej w następujący sposób: „Oferta na rozwój sportu w 2015 r.”.

3. Klub występujący o przyznanie dotacji przedstawi ofertę wykonania zadania na wniosku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 15/IV/2015 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta Radymno.

Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności klubu,
 • statut.

4. Tryb rozpatrywania wniosków:

 1. Oceny wniosków dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Miasta Radymno.
 2. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Burmistrz Miasta Radymno, w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta Radymno.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy.
 4. Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Ogłoszenie o przyznanych dotacjach opublikowane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radymno.
 6. Ponadto o podziale środków finansowych zainteresowane kluby zostaną poinformowane pisemnie.

Dotacja nie będzie udzielana na:

 • transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
 • zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
 • zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 • koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

Szczegółowe i ostateczne warunki finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy klubem sportowym a Miastem Radymno.

Download Download