12 czerwca 2015 r. o godz. 14.00, w Sali Narad Urzędu Miasta odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Radymna w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Radymno do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 r. – projekt 4.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Radymno za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radymno za 2014 rok
 • Sprawozdanie finansowe Miasta Radymno za rok 2014.
 • Informacja o stanie mienia Miasta Radymno.
 • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radymno.
 • Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok.
 • Dyskusja
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymno za 2014 rok.
 • Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radymnie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymno za wykonanie budżetu w 2014 r.
 • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radymno o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymno za 2014 rok.
 1. Dyskusja
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Informacje i komunikaty.
 5. Zakończenie obrad sesji.

Transmisja na żywo:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/HhEbPvXeW3E” ]