Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu pismem z dnia 19.05.2015 r.  Nr Prez.Adm.I-0150-2/15 poinformował, że na kadencję 2016-2019 Rada Miejska w Radymnie może dokonać wyboru 4 ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu – w tym 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

Zasady wyboru ławników określa art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015.133 j.t.):

  1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
  2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

  1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
  2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
  3. Dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w ust. 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
  4. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w ust. 4.
  5. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
  6. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
  7. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w ust. 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 czerwca 2015 r.

Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmować będzie Biuro Rady Miejskiej w Radymnie, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, w godzinach pracy Urzędu Miasta Radymno.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod nr tel. 16 628 24 17 w. 50

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, którą pobrać można w Biurze Rady Miejskiej w Radymnie oraz ze strony internetowej Miasta Radymna – radymno.pl

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Radymnie
Witold Pawlik

Do pobrania: