30 czerwca 2015 r. o godz. 10.00, w Sali Narad Urzędu Miasta odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.

 

[kad_youtube url=”https://youtu.be/B9OB9SWExps” ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Radymna w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – projekt 1.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radymna – projekt 2.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt 3.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radymna – projekt 4.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności – projekt 5.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radymna – projekt 6.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Wnioski i informacje.
 14. Zakończenie obrad sesji.