Burmistrz Miasta Radymna
ogłasza nabór na stanowisko
Sekretarza Miasta Radymna

 

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta Radymna
Lwowska 20
37- 550 Radymno

Wymagania niezbędne:

 – wykształcenie wyższe magisterskie,
– doświadczenie zawodowe:

 1. Co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w następujących jednostkach:
  a) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
  b) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
  c) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
  d) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
  e) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach.

 lub

 1. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach wymienionych powyżej w pkt. a) – e) oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

– obywatelstwo polskie,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 – brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 – nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 2. znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 3. znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Ustawy – Kodeks postępowania Administracyjnego,
 4. znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 5. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 6. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 7. umiejętność interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem w praktyce,
 8. umiejętność planowania i organizacji pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. nadzór nad prawidłowym załatwianiem spraw i zapewnienie zgodności z prawem wydawanych decyzji oraz skarg i wniosków mieszkańców,
 2. nadzór nad realizacją uchwał rady i przestrzeganiem przez pracowników przepisów prawnych,
 3. zapewnienie prawidłowej organizacji pracy w Urzędzie,
 4. nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej,
 5. dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 6. organizacja działalności kontrolnej w Urzędzie,
 7. organizacja sprawnego obiegu dokumentów w Urzędzie oraz prawidłowej obsługi interesantów,
 8. analiza warunków pracy w Urzędzie i ich usprawnianie,
 9. koordynacja informatyzacji Urzędu, w tym nadzór nad wdrażaniem elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją, opracowywanie projektów prawa miejscowego,
 10. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 11. opracowywanie zakresów czynności pracowników Urzędu,
 12. koordynacja i organizacja prac związanych z wyborami i spisami,
 13. wydawanie wszelkich zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
 14. sporządzanie rocznych planów pracy.

Zasady wynagradzania kandydata zostaną określone w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych.

Warunki pracy na stanowisku:

– miejsce pracy: Urząd Miasta Radymna,
– pełny wymiar czasu pracy,
– praca w pomieszczeniach biurowych, przy komputerze,
– współdziałanie z innymi pracownikami Urzędu Miasta Radymna,
– częste kontakty z ludźmi,
– bezpieczne warunki pracy.

Informacja: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. oświadczenie:

a) o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 
Miejsce i termin składania dokumentów

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 13 lipca 2015 r. do godz. 11.00 pod adresem:

Urząd Miasta Radymna
Lwowska 20
37 – 550 Radymno

w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Sekretarza Miasta Radymna”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Radymna po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.  Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych”.

Analizy dokumentów aplikacyjnych dokonuje Komisja rekrutacyjna w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania dokumentów.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.radymno.biuletyn.net) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Radymna.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.radymno.biuletyn.net) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Radymna.