Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych programach profilaktycznych
prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Aby skorzystać z bezpłatnych badań, nie jest potrzebne skierowanie.

Osoba, która spełnia kryteria programu, może zgłosić się osobiście lub umówić telefonicznie
z placówką realizującą program, żeby ustalić termin wizyty.

W ramach kampanii „Cztery pory roku dla zrowia” finansowane są następujące programy profilaktyczne:

Adresatami programu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, znajdujące się na liście świadczeniobiorców lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego), będące w 35, 40, 45, 50, oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).

Etap podstawowy – adresowany jest do osób pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, palących papierosy, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy (także u innych świadczeniodawców), u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy);
Świadczenia w etapie podstawowym programu udzielane są na podstawie pisemnego oświadczenia pacjenta, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie miał wykonanego badania spirometrycznego w ramach programu profilaktyki POChP (także u innych świadczeniodawców).
Etap specjalistyczny – adresowany jest do osób uzależnionych od palenia tytoniu skierowanych z etapu podstawowego programu realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszających się bez skierowania.

Adresatami Programu są osoby dorosłe, znajdujące się na liście świadczeniobiorców pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym – w szczególności:
– osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub,
– osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny.

Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania jaskry skierowane są do osób w wieku powyżej 35 roku życia. Badaniami przesiewowymi nie mogą być objęte osoby, które były diagnozowane w kierunku jaskry w ciągu ostatnich 24 miesięcy (w szczególności w ramach profilaktycznych badań przesiewowych kontraktowanych w roku 2006 i 2007) lub u których już wcześniej zdiagnozowano jaskrę.

Program kierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat (bezpłatne badanie może być przeprowadzane raz na trzy lata).

Program skierowany do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, spełniających jedno z poniższych kryteriów:

 1. nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
 2. otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku 2008 pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
  – rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki )
  – mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub/i BRCA 2.
  Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

Program adresowany jest do kobiet w ciąży, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. wiek powyżej 35 lat;
 2. wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
 3. stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
 4. stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową;
 5. stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Wykazy placówek realizujących poszczególne programy profilaktyczne na Podkarpaciu