Burmistrz Miasta Radymna
zwraca się z prośbą o pomoc Mieszkańców w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

Miasto Radymno opracowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). To dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Celem wdrażania Planu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia Mieszkańców naszego Miasta poprzez działania w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Miasta.

Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Miasta, Gminy, mieszkańców i podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszego Miasta w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Miasto. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszym Mieście.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miasta lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w  Radymnie
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

lub przesłać drogą elektroniczną na adres: fundusze@radymno.pl
w terminie do 14 września 2015  roku.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Miasta Radymna lub u Wykonawcy PGN – DM Doradztwo Damian Łysek, Zalesie Królewskie 16, 86-182 Świekatowo; e-mail: damian@dmdoradztwo.pl.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN.

 

Do pobrania: