18 listopada 2015 r., o godz. 12.00, w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta, odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej.

[kad_youtube url=”https://youtu.be/JAM5E2zlMpY” ]

 

[kad_youtube url=”https://youtu.be/lL4Hr7bjm0U” ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Radymnie.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Dyrektora NZOZ Ars-Medica na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie Miasta Radymna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 r. – Projekt 6.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 r. – Projekt 14.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu – Projekt 18.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie miasta Radymno – Projekt 8.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Radymna na rok 2016 – Projekt 11.
 12. Informacja dotycząca ustalenia ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na 2016 r.
 13. Informacja dotycząca średniej ceny drewna na 2016 rok, służącej do naliczenia podatku leśnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – Projekt 19.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Radymna – Projekt 17.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radymna – Projekt 12.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności – Projekt 13.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – Projekt 7.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym – Projekt 1.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2015, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego – Projekt 9.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Radymna – Projekt 2.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Radymna na prowadzenie niepublicznych przedszkoli – Projekt 3.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art .3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 r. – Projekt 15.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Radymnie – Projekt 5.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Radymna oraz nadania jej statutu – Projekt 16.
 26. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta w roku szkolnym 2014/2015.
 27. Analiza stanu dróg miejskich z uwzględnieniem planu finansowania utrzymania zimowego dróg.
 28. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z analizy oświadczeń majątkowych.
 29. Dyskusja.
 30. Wnioski i zapytania radnych.
 31. Interpelacje radnych.
 32. Informacje i komunikaty.
 33. Zakończenie obrad sesji.