Od 3 do 10 listopada 2015 r. trwały konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 r.

Konsultacje polegały na wyrażeniu pisemnej opinii w sprawie projektu przez uprawnione podmioty. Projekt ten, wraz z informacją o konsultacjach, zamieszczony został na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, dostępny był również do wglądu u Sekretarza Miasta. W ramach prowadzonych konsultacji nie otrzymano żadnej opinii. Planowany podział środków finansowych na zakładane priorytety wynika z zapisów projektu budżetu Miasta Radymno na 2016 r.

12 listopada 2015 r. sporządzono protokół z przeprowadzonych konsultacji.

Protokół z konsultacji: