Burmistrz Miasta Radymna ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w 2016 r. zadania z zakresu oświaty i wychowania:

dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych
(kwota dotacji: 48 815 zł)

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin i miejsce składania ofert oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Uwaga: termin składania ofert został przedłużony do 28 grudnia 2015 r.