30 grudnia 2015 r., o godz. 10.00, w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta odbyła się XV sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/_gTl1f3SKEo” ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Radymnie.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu – Projekt 1.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 r. – Projekt 2.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 r. – Projekt 3.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  Miasta na 2015 r. – Projekt 4.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 17/IV/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno – Projekt 5.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Radymno przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji– Projekt 6.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu porządku domowego w nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Radymna – Projekt 7.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2016 rok.
  8a) przedstawienie Radzie projektu uchwały,
  8b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2016 r.,
  8c) opinie komisji stałych Rady Miejskiej w Radymnie,
  8d) opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Radymnie w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2016 r.,
  8e) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2016 r.,
  8f) głosowanie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno
  7a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.– Projekt 8.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miasta Radymna oraz przewodniczących Rad Osiedli – Projekt 9.
 17. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Radymnie.
 18. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Radymnie
 19. Wnioski i zapytania radnych.
 20. Interpelacje radnych.
 21. Informacje i komunikaty.
 22. Zakończenie części zwyczajnej obrad sesji.