Burmistrz Miasta Radymna zawiadamia
o wyłożeniu do wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radymna
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu planu gospodarski niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej opracowany dla Miasta Radymna jest dokumentem strategicznym, obejmującym działania, które mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Zadaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest uporządkowanie i organizacja działań podejmowanych przez Miasto Radymno sprzyjających realizacji redukcji emisji gazów cieplarnianych, dokonanie oceny stanu sytuacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz ze wskazaniem tendencji rozwojowych oraz dobór działań które mogą zostać podjęte w przyszłości, wraz ze wskazaniem ich źródeł finansowania. Plan ma na celu m.in. wytyczenie kierunków działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz efektywnego zarządzania energią na terenie Miasta Radymna, co przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów oraz innych dokumentów zebranych w przedmiotowej sprawie w terminie od dnia 28.12.2015 do dnia 18.01.2016 r.:

1. w Urzędzie Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, w godz. 7:30-15:30,

2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Radymna w Biuletynie Informacji Publicznej www.radymno.biuletyn.net

Uwagi i wnioski na formularzu konsultacji do ww. dokumentów można składać w terminie 21 dni, tj.  do  dnia 18.01.2016 r.:

–  w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno,
–  ustnie do protokołu w ww. siedzibie,
–  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: fundusze@radymno.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Radymna.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz, U. z 2013 r., póz, 1235 ze zm.) uwagi lub wnioski  złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Przeczytaj pełną treść zawiadomienia.

Do pobrania: