31 grudnia 2015 r. zostały rozstrzygnięte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

 

  • w zakresie oświaty i wychowania: „dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych”

Rodzaj zadania: zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Kwota dotacji: 48 815,00 zł

Podmiot wyłoniony w konkursie: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jarosławiu.

 

  • w zakresie „przeciwdziałania patologiom społecznym”

Rodzaj zadania: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, poprzez: realizację programów profilaktyki uzależnień oraz programów terapeutycznych, organizowanie imprez rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, z eksponowaniem programów profilaktyki alkoholowej, organizowanie wypoczynku letniego dla grup ryzyka, w oparciu o świetlicę wychowawczą.

Podmioty wyłonione w konkursie:

– Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie”
kwota dotacji: 18 000,00 zł,

– Parafia pw. św. Wawrzyńca w Radymnie- Parafialna Świetlica
kwota dotacji: 18 000,00 zł,

– Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie – Parafialna Świetlica
kwota dotacji: 18 000,00 zł.

 

  • w zakresie „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rzecz szkolenia w zakresie sportów wodnych”

Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej na rzecz szkolenia w zakresie sportów wodnych.

Kwota dotacji: 5 000,00 zł

Podmiot wyłoniony w konkursie: Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne „ZEK Radymno”.