14 marca 2016 r., o godz. 12.00, w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej

[kad_youtube url=”https://youtu.be/uIt2lhNE868″ ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Radymnie.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Radymnie i nadania jej statutu – Projekt 1.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich – Projekt 2.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2016r – Projekt 3.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 109/XIII/2008 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radymno – Projekt 4.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany adresu siedziby Szkoły Podstawowej im Bohaterów Września 1939r w Radymnie – Projekt 5
 11. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radymno w 2016r – Projekt 6
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radymno i przyjęcia do realizacji – Projekt 7
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia przez Miasto Radymno z Województwem podkarpackim oraz Gminą Medyka, Gminą Żurawica, Gminą Orły, Gminą Radymno, Miastem Jarosław, Gminą Jarosław, Gminą Łańcut, Miastem Łańcut, Gminą Czarna, Gminą Krasne, Gminą Świlcza, Miastem i Gminą Sędziszów Małopolski, Miastem Dębica, Gminą Czarna w sprawie współpracy jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych wzdłuż przebiegu linii kolejowej nr 91, w zakresie realizacji inwestycji przy infrastrukturze kolejowej w ramach projektu pn „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” – Projekt 8
 14. Informacja Burmistrza Miasta o stanie realizacji inwestycji miejskich.
 15. Informacja o gospodarowaniu odpadami w mieście z uwzględnieniem założeń przetargu do wyboru podmiotu odbierającego odpady komunalne.
 16. Informacja Dyrektora MOK na temat realizacji Planu Pracy za 2015 r. oraz Planu Pracy MOK na 2016 r.
 17. Informacja Burmistrza Miasta o stanie mienia komunalnego oraz terenach inwestycyjnych w zasobach Miasta.
 18. Wnioski i zapytania radnych.
 19. Interpelacje radnych.
 20. Informacje i komunikaty.
 21. Zakończenie.