Burmistrz Miasta Radymna zawiadamia o przyjęciu przez Radę Miejską w Radymnie Uchwały nr 126/XVII/2016 z dnia 14.03.2016 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radymna.

Z treścią przyjętego przez Radę Miejską w Radymnie dokumentu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz uzasadnieniem zawierającym informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, można zapoznać się w Referacie Gospodarki Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, pokój nr 2, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek: godz. 7.15 – 15.15; wtorek: godz. 8.00 – 16.00.

Dokumentacja udostępniona została również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Radymnie.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Radymnie, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, a także opublikowanie w prasie.