Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
o wynikach przeprowadzonego rozpoznania w terenie
wraz z oceną badań wody powierzchniowej ZEK Radymno

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wartości wskaźników: temperatura i chemiczne zapotrzebowanie tlenu (charakteryzujące stan fizyczny i warunki tlenowe wody) nieznacznie przekraczają wartości graniczne wskaźników jakości wód właściwe dla klasy II.

Wyniki pomiarów i badań spełniają wymagania, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb karpiowatym w warunkach naturalnych.

Wyniki analiz mikrobiologicznych, odniesione do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2011 r. nr 86 poz. 478), kwalifikują jakość badanej wody jako doskonałą.

W wyniku oceny mikroskopowej pobranych próbek wody nie stwierdzono występowania organizmów wskazujących na ściekowe zanieczyszczenie wody. Żółtobrunatne zabarwienie osadu świadczy o zawartości żelaza, pochodzącego prawdopodobnie ze źródeł naturalnych.

Do pobrania:
Download

 

Wyniki badania próbki wody z ZEK-u
przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jarosławiu

 

Próbka wody pobrana z miejsca wykorzystywanego do kąpieli:

[columns] [span3]

Badana cecha

Escherichia coli

Enterokoki

[/span3][span3]

Jednostka miary

Liczba mikroorganizmów (jkt) w 100 ml

Liczba mikroorganizmów (jkt) w 100 ml

[/span3][span3]

Najwyższa dopuszczalna wartość

≤ 1000

≤ 400

[/span3][span3]

Wynik
.

0

2 (0-9)

[/span3][/columns]

 

[columns] [span4]

Wizualne nadzorowanie wody

Zakwity sinic (smugi, kożuch, piana)

Rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego

Obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pizolitycznej w szczególności podestylacyjnych, lub szkło, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady (w ilości nie dającej się natychmiast usunąć)

[/span4][span4]

Występowanie

brak

brak

brak

[/span4][span4]

Wynik

brak

– 

brak

[/span4][/columns]

Próbka wody pobrana z przesmyku przy Cyplu Harcerskim:

[columns] [span3]

Badana cecha

Escherichia coli

Enterokoki

[/span3][span3]

Jednostka miary

Liczba mikroorganizmów (jkt) w 100 ml

Liczba mikroorganizmów (jkt) w 100 ml

[/span3][span3]

Najwyższa dopuszczalna wartość

≤ 1000

≤ 400

[/span3][span3]

Wynik
.

2 (0-8)

6 (2-14)

[/span3][/columns]

[columns] [span4]

Wizualne nadzorowanie wody

Zakwity sinic (smugi, kożuch, piana)

Rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego

Obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pizolitycznej w szczególności podestylacyjnych, lub szkło, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady (w ilości nie dającej się natychmiast usunąć)

[/span4][span4]

Występowanie

brak

brak

brak

[/span4][span4]

Wynik

brak

– 

brak

[/span4][/columns]

Do pobrania:
Download