29 czerwca 2016 r., o godz. 12.00, w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta
odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej

 

[kad_youtube url=”https://youtu.be/xfFXaOcH0gg” ]

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Radymnie.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 r. – Projekt 1.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 r. – Projekt 2.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Radymno za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu – Projekt 3.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radymno za 2015 rok
2. Sprawozdanie finansowe Miasta Radymno za rok 2015.
3. Informacja o stanie mienia Miasta Radymno.
4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radymno.
5. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok.
6. Dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Radymno za 2015 rok – Projekt 4.

1. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radymnie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymno za wykonanie budżetu w 2015 r.
2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radymno o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymno za 2015 rok.

 1. Ocena stanu przygotowania kąpieliska w Radymnie i zagospodarowania terenów rekreacyjnych na terenie miasta.
 2. Analiza stanu dróg miejskich.
 3. Wnioski i zapytania radnych.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacje i komunikaty.
 6. Zakończenie obrad sesji.