29 września 2016 r., o godz. 12.00, w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta
odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/hASg-OIx6x8″ ]

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 10 sierpnia 2016 r. i XXI uroczystej sesji Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 18 września 2016 r.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja dyrektorów placówek oświatowych o realizacji zadań związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
 7. Informacja z wykonania budżetu Miasta Radymna za I półrocze 2016 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2016 r. – Projekt 1.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Radymno do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016, przeznaczonych na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie – Projekt 2.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Miasto Radymno o pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Projekt 3.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej oraz przewodniczących Rad Osiedli – Projekt 4.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 109/XIII/2008 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radymno – Projekt 5.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym – Projekt 6.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 5-ciu lat w trybie bezprzetargowym – Projekt 7.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radymno – Projekt 8.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny eksploracji kruszywa Radymno – Wschód” – Projekt 9.
 17. Wnioski i zapytania radnych.
 18. Interpelacje radnych
 19. Informacje i komunikaty.
 20. Zakończenie obrad sesji.