W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE oraz wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców Radymna, Gmina Miejska Radymno podejmuje działania mające na celu wykorzystanie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Radymna.

Burmistrz Miasta Radymna planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców miasta Radymna”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, i zaprasza Mieszkańców do udziału w tym projekcie. Projekt polegał będzie na zakupie i montażu mikroinstalacji zakwalifikowanych jako odnawialne źródła energii: min: instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej oraz kotłów na biomasę, w budynkach mieszkalnych na terenie Radymna.

W ramach planowanego projektu możliwe będzie dofinansowanie zakupu i montażu ww. instalacji w wysokości do 83% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 17% kosztów netto oraz podatek VAT od całej wartości urządzenia i kosztów instalacji (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym do 300m² lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, np. na gruncie, budynku gospodarczym czy garażu nie przylegającym trwale do budynku mieszkalnego). Projekt będzie realizowany przez Gminę Miejską Radymno wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Spotkania informacyjne dotyczące planowanego zakresu projektu, możliwych do dofinansowania rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii oraz omówienia wzorów dokumentów aplikacyjnych projektu, odbędą się w Miejskim Ośrodku Kultury 13 i 29 grudnia o godz. 17.00. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 12 do 30 grudnia 2016 w sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 20, w godzinach pracy Urzędu.

Wszelkie niezbędne informacje udostępniane będą na stronie radymno.pl w zakładce Odnawialne Źródła Energii. Poniżej można pobrać wzory wszystkich dokumentów niezbędnych do udziału w projekcie, które należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2016 r.

Informacji technicznych udziela p. Daniel Banaś , tel. 697 955 109.

Do pobrania: