Burmistrz Miasta Radymna ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w 2017 r. zadania w zakresie:

przeciwdziałania patologiom społecznym
(kwota dotacji: 46 000 zł)

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin i miejsce składania ofert oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.