28 grudnia 2016 r., o godz. 12.00, w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta
odbyła się XXVI
sesja Rady Miejskiej

Transmisja online:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/FEhoA_xK5zA” ]

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 30 listopada 2016 r.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2017 rok.
  6a) przedstawienie Radzie projektu uchwały,
  6b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2017 r.,
  6c) opinie komisji stałych oraz klubów radnych Rady Miejskiej w Radymnie,
  6d) opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Radymnie w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2017 r.,
  6e) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2017 r.,
  6f) głosowanie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno – Projekt 1.
  7a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej  dla  jednostek  budżetowych  Miasta  Radymna – Projekt 2.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Miasto Radymno o pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Projekt 3.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Radymno na lata 2016-2020– Projekt 4.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radymnie – Projekt 5.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie – Projekt 6.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Radymna – Projekt 7.
 14. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Radymnie.
 15. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Radymnie.
 16. Wnioski i zapytania radnych.
 17. Interpelacje radnych.
 18. Informacje i komunikaty.
 19. Zakończenie obrad sesji.