Od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa podkarpackiego kwalifikacja wojskowa. Do stawienia się do kwalifikacji wezwani są:

  1. mężczyźni urodzeni w 1998 r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1996-1997, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  1. kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321)
  2. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Mężczyźni podlegający kwalifikacji wojskowej, zamieszkali stale lub przebywający na pobycie czasowym trwającym ponad trzy miesiące na terenie Miasta Radymna, obowiązani są stawić się 16 lutego 2017 r. od godz. 7.00 przed Burmistrzem Miasta Radymna, Powiatową Komisją Lekarską w Jarosławiu, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Jarosławiu, w budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych „Bursy Międzyszkolnej” przy ul. Reymonta 1 w Jarosławiu.

Kobiety podlegające kwalifikacji wojskowej obowiązane są stawić się przed ww. organami 17 marca 2017 r. od godz. 7.00.

Pełna treść obwieszczenia.