Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.04.03.01-IZ-00-18-001/16, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to 19 286 406,37 zł, a kwota dofinansowania to 11 997 507,96 .
Początek realizacji projektu zaplanowany jest na maj bieżącego roku.

Lista projektów wybranych do dofinansowania.