Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków sektora mieszkaniowego na terenie Miasta Radymna” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-002/16 w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – Wielorodzinne budynki mieszkalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt dotyczy budynków: Rynek 2, Lwowska 2/Rynek15, Lwowska 22B, Lwowska 42 i Lwowska 54.

Całkowita wartość projektu to 2 404 469,20 zł, a kwota dofinansowania to 1 065 235,12 zł.
Początek realizacji projektu zaplanowany jest na 3 kwartał bieżącego roku.

Lista projektów wybranych do dofinansowania.