24 kwietnia 2017 r., o godz. 14.30, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/lVQttrUreuk” ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 29 marca 2017 r.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Radymnie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.
 7. Informacja Burmistrza Miasta o stanie realizacji budowy kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem sposobu finansowania inwestycji.
 8. Informacja Kierownika ZGK o funkcjonowaniu gospodarki wodno-ściekowej oraz o realizacji zadań zleconych przez Miasto Radymno.
 9. Informacja Burmistrza Miasta o uczestnictwie w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”.
 10. Wnioski i zapytania radnych.
 11. Interpelacje radnych.
 12. Informacje i komunikaty.
 13. Zakończenie obrad sesji.