Miasto Radymno zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie przedmiotu zamówienia: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy miejskiej Radymno w 2017 r. w ramach programu priorytetowego: SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I- Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Przedmiotem zamówienia jest:

  • demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Miasta Radymna, w ilości 1 349m2 tj. około 20,235 Mg – zad. 1.
  • odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na działkach gruntowych osób fizycznych, położonych na terenie Miasta Radymna w ilości 956 m2 tj. około 14,340 Mg – zad. 2.

Ofertę pisemną, sporządzoną na odpowiednim formularzu i podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu (sekretariat) lub przesłać pocztą. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu do Urzędu. Oferty powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego, z dopiskiem: Oferta na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy miejskiej Radymno w 2017 r.”.

Każdy z Wykonawców do oferty ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

a) wypełniony formularz oferty „zapytania ofertowego”,

b) ważną decyzję Marszałka zatwierdzającą Program Gospodarki Odpadami (niebezpiecznymi zawierającymi azbest),

c) decyzję administracyjną (zezwolenie) na prowadzenie działalności w zakresie demontażu transportu odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.

d) umowę z właścicielem specjalistycznego składowiska odpadów niebezpiecznych, posiadającym odpowiednie dopuszczenia w tym zakresie na zdeponowanie odpadów azbestowo-cementowych, które znajduje się na terenie województwa podkarpackiego lub województw sąsiadujących.

Wymienione dokumenty i oświadczenia (pkt: b-d) mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów do wglądu. Brak wymienionych dokumentów w ofercie spowoduje jej odrzucenie.

Ofertę należy złożyć do 22 maja 2017 roku, do godz. 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi 22 maja 2017 r., o godz. 10.30.

Pełna treść zaproszenia do składania ofert oraz szczegółowe informacje.