Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna”. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy części:

  • część I: „Budowa garażu oraz wykonanie robót modernizacyjnych w budynku Oczyszczalni Ścieków w Radymnie”,
  • część II: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna ciąg kanalizacyjny B i D wraz z siecią kanalizacyjną przy ulicy Kochanowskiego”,
  • część III: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna ciąg kanalizacyjny E, F, G, H, J, LB”.

Oferty, przygotowane w sposób określony w specyfikacji, należy:

przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20
   lub
– złożyć w sekretariacie, pokój nr 14 (I piętro) Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 20

do 5 lipca 2017 r., do godz. 10.00.

Specyfikacja i szczegółowe informacje o przetargu.