30 sierpnia 2017 r., o godz. 12.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/jAwiyAn7Bzg” ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Radymnie.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Radymnie z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2017 r. – projekt 1.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2017 r. – projekt 2.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/166/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno – projekt 3.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Radymno do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017– projekt 4.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radymna”– projekt 5.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Radymno na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – projekt 6.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 119/XV/2016 z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Radymnie i nadania jej statutu – projekt 7.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Radymno – projekt 8.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 97/XIV/2015 Rady Miasta Radymna z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta  Radymna oraz nadania jej statutu – projekt 9.
 16. Informacja o stanie przygotowań samorządowych jednostek oświatowych do realizacji zadań związanych z rozpoczęciem roku szkolnego (dyrektorzy jednostek oświatowych).
 17. Wnioski i zapytania radnych.
 18. Interpelacje radnych.
 19. Informacje i komunikaty.
 20. Zakończenie obrad sesji.