Burmistrz Miasta Radymna ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w latach 2018 – 2022 zadania w zakresie:

prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
(kwota dotacji rocznej: 258 672 zł)

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin i miejsce składania ofert oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie
(ul. Lwowska 20, tel. 16 628 12 73).