30 października 2017 r., o godz. 12.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/VvMTkA3o8AE” ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Radymnie.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań związanych ze współpracą z miastem Rudki (Ukraina).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Radymno – Projekt 1.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Radymna – Projekt 2.
 9. Informacja dotycząca średniej ceny drewna do naliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2018.
 10. Informacja dotycząca ustalenia ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Miasta Radymna za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny – Projekt 3.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Radymnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Września 1939 roku w Radymnie – Projekt 4.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Projekt 5.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 135/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Miasta Radymno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – Projekt 6.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radymno – Projekt 7.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny mieszkaniowe Radymno Centrum – obszar pomiędzy ul. Sienkiewicza, ul. Lwowską a ul. Zachariasiewicza” – Projekt 8.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg krajowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Radymno – Projekt 9.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Jarosławskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Radymno – Projekt 10.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Radymna – Projekt 11.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie z analizy oświadczeń majątkowych.
 21. Wnioski i zapytania radnych.
 22. Interpelacje radnych.
 23. Informacje i komunikaty.
 24. Zakończenie obrad sesji.