Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny projektu grantowego:
Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i turystycznego.
Termin składania wniosków – od 29 grudnia 2017 r. do 26 stycznia 2018 r.

 

O grant może się ubiegać:

osoba fizyczna, która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia i ma miejsce zamieszkania na obszarze gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna;
osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna;
powiat, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt. 2;
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
instytucja kultury, stowarzyszenie, fundacja, kościół i inne związki wyznaniowe oraz inne instytucje i organizacje spełniające kryteria dostępu.

Grantobiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław, od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 16.00

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 45 pkt. (max 90 pkt.)

Wysokość grantu wynosi od 5 000 zł do 15 000 zł.

Limit na grantobiorcę – 100 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław oraz pod numerem telefonu 16 621 90 65 od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 16.00.

Do pobrania: