20 grudnia 2017 r., o godz. 13.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbyła się nadzwyczajna, XXXVIII sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/LZUK4vjxuv0″ ]

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2017 r. – projekt 1.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VIII: Integracja Społeczna, Działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. – projekt 2.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności – projekt 3.
  7. Interpelacje i zapytania Radnych.
  8. Wnioski i informacje.
  9. Zakończenie obrad sesji.