28 grudnia 2017 r., o godz. 12.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/PO6qQcF315o” ]

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 20 grudnia 2017 r.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymna na 2018 rok.
  a) przedstawienie Radzie projektu uchwały,
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymna na 2018 r., oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2018 r. (prognoza długu),
  c) opinie komisji stałych Rady Miejskiej w Radymnie,
  d) opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Radymnie w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymna na 2018 r.,
  e) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymna na 2018 r.,
  f) głosowanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna – projekt 1.
  a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 – projekt 2.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/183/2017 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – projekt 3.
 3. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Radymnie.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacje i komunikaty.
 7. Zakończenie obrad sesji.