Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wezwani są:

  1. mężczyźni urodzeni w 1999 r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1997-1998, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  1. kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą studia wyższe na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, weterynaria, psychologia i ratownictwo medyczne oraz szkół policealnych kształcących w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii, jeżeli nie po­siadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
  2. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej.

Mężczyźni podlegający kwalifikacji wojskowej, zamieszkali stale lub przebywający na pobycie czasowym trwającym ponad trzy miesiące na terenie Miasta Radymna, obowiązani są stawić się w terminie określonym w wezwaniu przed Burmistrzem Miasta Radymna, Powiatową Komisją Lekarską w Jarosławiu, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Jarosławiu, w budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych „Bursy Międzyszkolnej” przy ul. Reymonta 1 w Jarosławiu.

Kobiety podlegające kwalifikacji wojskowej obowiązane są stawić się przed ww. organami 19 marca 2018 r. od godz. 8.00.