28 lutego 2018 r., o godz. 14.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/mE_tnuMiPfA” ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Radymnie.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Miasta o stanie realizacji inwestycji miejskich oraz wnioskach złożonych w związku z ubieganiem się o pozyskanie środków pozabudżetowych w 2017 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2018 r. – projekt 14.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2018 r. – projekt 15.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Radymna do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018 – projekt 16.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2018 r. – projekt 13.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu – projekt 9.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2018 r. – projekt 12.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/249/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno – projekt 17.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta Radymno przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji, oraz terminu i sposobu rozliczenia. – projekt 18.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radymna na lata 2016-2023 – projekt 21.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Radymno zadania z zakresu właściwości Powiatu Jarosławskiego dotyczącego letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych w latach 2016, 2017 i 2018 – projekt 10.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego – projekt 1.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej w trybie przetargu – projekt 2.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu – projekt 3.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej w trybie bezprzetargowym – projekt 4.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 10-cio letniej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym – projekt 5.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli doradztwa zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radymno – projekt 6.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały NR XXX/198/2017 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – projekt 19.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Radymna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – projekt 7.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Radymna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – projekt 8.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na obszarze części Miasta Radymna w celu zapewnienia porządku publicznego na czas XXV Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej – projekt 11.
 27. Informacja Dyrektora MOK na temat realizacji planu pracy za 2017 r. oraz plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury na 2018 rok.
 28. Sprawozdania przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w 2017 r.
 29. Wnioski i zapytania radnych.
 30. Interpelacje radnych.
 31. Informacje i komunikaty.
 32. Zakończenie obrad sesji.