Miasto Radymno realizuje projekt pn.

„Doposażenie PSZOK w Radymnie
w niezbędną infrastrukturę i pojemniki”

Projekt współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 226 900,18 zł

Głównym celem projektu jest poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie. Aby zrealizować ten cel, planuje się doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Radymnie.

W ramach inwestycji planuje się m.in.:

  • zasieki na odpady,
  • utwardzenie działki budowlanej,
  • budynek gospodarczy (stalowy garaż),
  • kanalizację deszczową z odprowadzaniem ścieków przez separator,
  • doposażenie PSZOK w pojemniki plastikowe, kontenery, tuby,
  • kampanię informacyjno-promocyjną.

Mapa dotacji UE