Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny projektu grantowego (naboru) promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

Termin składania wniosków: od 9 do 30 kwietnia 2018 r.

Beneficjenci:

 1. osoba fizyczna, która:
  a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  b) jest pełnoletnia,
  c) ma miejsce zamieszkania na obszarze gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna.
 2. osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna.
 3. powiat, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt. 2;
 4. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna;
 5. instytucje kultury, NGO, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz inne instytucje i organizacje spełniające kryteria dostępu, jeżeli siedziba znajduje się na obszarze gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna.

Grantobiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław, od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 16.00.

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 40 pkt., max 80 pkt.

Wysokość grantu wynosi od 5 000 zł do 15 000 zł.

Limit na grantobiorcę – 100 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław oraz pod numerem telefonu 16 621 90 65 od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 16.00.

Do pobrania: