Ustawa Prawo wodne, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., wprowadza obowiązek dokonywania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Obowiązek ten dotyczy osób, które posiadają nieruchomość o powierzchni powyżej 3500 m2, zabudowaną w co najmniej 70%, znajdującą się na obszarze nieujętym w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Osoby te zobowiązane są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej, poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia (do pobrania), które należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Urzędzie Miasta Radymna, pod numerem telefonu: 16 628 24 17 w. 34.
O interpretacji nowych przepisów można przeczytać na stronie Wód Polskich.

Do pobrania: